Adatvédelmi irányelvek

Jelen Tájékoztató a Www.Kreacico.Hu weboldal (a továbbiakban: “Honlap”) használata, olvasása, a Honlapon történő regisztráció és a Honlapon történő vásárlás során a Honlapot üzemeltető FabriCar Kft. által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

Az Adatkezelő

FabriCar Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 7700 Mohács, Dózsa György u. 34.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

A szabályzat célja és hatálya

E szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások/adatbázisok (hagyományos vagy elektronikus formában) működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen és azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes adat kezelésére.

Az adatvédelem alapfogalmai és elvei

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelések jogalapja és köre

Adatkezelő személyes adatot akkor kezelhet, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat az (1) pontban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban, kifejezetten hozzájárul.

Adattovábbítás

Adatkezelő nem jogosult a kezelt adatok továbbítására.

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Adatkezelő az érintettek adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül, vagy hatósági kötelezés hiányában nem hozza nyilvánosságra.

Adatbiztonsági rendszabályok

Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében az Adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, Adatkezelő különösen az alábbi intézkedéseket foganatosítja:

 • Biztonsági mentés: Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen, külön adathordozóra biztonsági mentést készíteni. A biztonsági mentést tartalmazó adathordozót egy biztonsági rendszerrel felszerelt, elzárt helyen őrzi.
 • Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát – a további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat – Adatkezelő elválasztja az aktív résztől, majd a passzívált adatokat időtálló adathordozón rögzíti.
 • Fizikai védelem: Az adatokat és adatbázisokat Adatkezelő egy biztonsági rendszerrel felszerelt, elzárt helyiségben helyezi el.
 • Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők asztali számítógépein Adatkezelőgondoskodik a vírusmentesítésről.
 • Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik. A rendszergazda legalább havonta, az ügyintéző felhasználók pedig legalább 90 naponként új jelszót adnak meg.
 • Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával Adatkezelő minden, tőle elvárható intézkedést megtesz, hogy megakadályozza, hogy az adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.

Manuális kezelésű adatok

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket foganatosítja Adatkezelő:

Fizikai védelem: Adatkezelő az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, biztonsági rendszerrel felszerelt, elzárt helyiségben helyezi el.

 • Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

Az érintett jogai és érvényesítésük

Az érintett az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. Adatkezelő betekintést úgy biztosítja, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot az Adatkezelő két munkanapon belül helyesbíti.

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. Adatkezelő a törlést két munkanapon belül elvégzi.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az Adatkezelő vezetőjéhez, ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat.

Ellenőrzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseink betartását, az Adatkezelő vezetője folyamatosan ellenőrzi.

Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések megtartását az Adatkezelő vezetője külön döntése alapján egy külső ellenőr – szükség szerint informatikai szakember igénybevételével – ellenőrzi.

Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2019. augusztus 15. napján lép hatályba.

Dátum

Balogh Zsolt

ügyvezető

FabriCar Kft.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek Az alapműködést biztosító sütik olyan alapvető funkciókat segítenek, amelyek a technikai működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, például az oldalon való navigáció, vagy a felhasználói igények, beállítások tárolása. A honlap ezek nélkül nem tud megfelelően működni. wordpress_test_cookie Funkcionális A honlap bezárásáig Megnézi hogy az adott felhasználó engedélyezi a cookiek használatát wordpress_logged_in_ Technikai A honlap bezárásáig Megnézi, hogy ki vagy, és hogy be vagy-e lépve redux_current_tab_wordpress_gdpr_options funkcionális 1 év Cookie, amely nyomon követi az Ön által jóváhagyott sütiket. wordpress_gdpr_cookies_declined,wordpress_gdpr_cookies_allowed, wordpress_gdpr_allowed_services funkcionális 1 év Cookie, amely nyomon követi az Ön által jóváhagyott sütiket. wp-settings- funkcionális WordPress szintén használ néhány wp-settings-[UID] cookie-t. A számok a végén az Ön személyes felhasználói azonosítója az adatbázisból. Célja az admin felület és interface beállításaihoz szükséges. 1 év wp-settings-time- funkcionális WordPress szintén használ wp-settings-{time}-[UID] cookie-t. A számok a végén az Ön személyes felhasználói azonosítója az adatbázisból. Célja az admin felület és interface beállításaihoz. 1 év nextendsession 24 óra Felismerje a számítógépet, amikor egy felhasználó ellátogat weboldalunkra
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Webáruház funkciók működéséhez feltétlenül szükséges sütik woocommerce_cart_hash Segít a WooCommerce -nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma/adatai.. woocommerce_items_in_cart Segít a WooCommerce -nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma/adatai. wp_woocommerce_session_ Minden vásárló számára egyedi kódot tartalmaz, hogy tudja, hol találja meg a kosár adatait az adatbázisban minden egyes vásárló számára. woocommerce_recently_viewed Bekapcsolja a legutóbb megtekintett termékek widgetet. store_notice[notice id] Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy elutasítsák az áruházi értesítést .
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • wp_woocommerce_session_

Összes tiltása
Összes engedélyezése
Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Folytatom a vásárlást